NAŠE RODINNÉ KRONIKY   

 

                    
   

VÍTAME VÁS NA STRÁNKE RODINY PERMAY
Jelen honlapunkkal  Permay Ilona és családja előtt tisztelgünk.   


PȎVODTRENČIANSKY VETVYZEMPLÍNSKY VETVYINÉ VETVY
 

Zverejnenie nášho rodokmeňa sa pokúša čiastočne zhrnúť takmer 30 ročné - z laického hl'adiska pomaly sa stávajúce amatérske bádanie rodiny. Cieľom je predovšetkým umožnenie ďalších pripojení k rodokmeňu, ale nepostráda ani pohnútku hrdosti z našej práce.
Jeho vznik je dobrým príkladom na to, že v bádaní stále sa širšie roztvárajúce časové odstupy majú za dôsledok zmenu systému bádania za chodu, premeny od základov, ktoré spolu prinášajú straty a zdvojenie práce.

Rodinná kronika sa najprv, využijúc technické možnosti, zrodila vo formáte obrázkami bohato ilustrovaných albumov jednotlivých rodín, najskôr našej rodiny, potom rodiny  našich mám, starých mám a na konci rodiny našich neviest.
 
Tieto knihy sú súhrnom ústnych podaní, našich dokumentov a našich bádaní, sú výsledkom kolektívnej práce rodín zo slovenska a maďarska, z ktorých prvý zväzok sa zrodil v roku 1993 a píše sa stále
ďalej.


Neskôr sme použili kresliaci program vhodný na tvorbu webstránky.

Ako výsledok tohto procesu  vám predstavujeme spoznávanie nasledovných rodín, ktoré sa prostredníctvom rodiny strányai spájajú v rodokmeň doplený vetvami našich mám v prarodokmeň.
 
Toto sú naše vlastné rodiny:rodina
ZÁNYI, rodina SZTRÁNYAY (rodiny Dessewffy, Dubniczky, Inkey, Lengyel, Majthényi, Mikovinyi, Pongrácz),

 rodiny našich mám a starých mám, a prastarých mám: rodina KAJÁN , rodina SKONDA, rodina SCHREINER, rodina  JANCSÓ, rodina GLATZ..
 rodiny našich neviest: rodina GEIGER, rodina NEHÉZ
, rodina CHOVAN.. 
 

Naše webstránky sú dostupné aj z tejto stránky.

Rodiny a naše kroniky sú predstavované a aktualizované priebežne. prostredníctvom rodiny sztrányay predstavujeme aj v dávnejších dobách cez manželky do príbuzenského vzťahu vstupujúce rodiny a s nimi súvisiace vetvy.
 
Programom  poskytované riešenia sme sa pokúšali maximálne využiť, dáva predsa možnosti k  tomu, aby užívatel':
 
    ľahko našiel spájajúce mená prípadne miesta,
    spoznal pozbierané informácie a obrázky o osobách nachádzajúcich sa  
        v rodokmeňoch,
    v každom prípade našiel i  naše zdroje,
    Spoznal nielen kompletné rodokmeňe, ale aj ich zlomky a prípadne sa pripojil k našim  
        rozpracovaným vetvám,
    Vetvy rodokmeňov našich mám sme tiež pripojili k nášmu základnému rodokmeňu, aby    
        tak spĺňali základné požiadavky „prastromu“ ,
    Zobrali sme do úvahy aj  osobnostné práva žijúcim osobám a zverejňujeme len ich
        mená.
 
 stav:  Jan.  2015.


                                                                               
    
Ilona Permay
 

Ildikó Zányi A JEJ MANžEL György Sztrányai


 


Rosíme pošlite vaše postrehy, zaujímajú nás!
 na vaše otázky radi odpovieme!


                              
naša adresa:                                  

Počet našich hostí:

nAŠE ĎALŠIE ZDROJE:
 
Magyar Országos Levéltár
 (mA
ĎARSKÝ ŠTÁTNY ARCHÍV)
 
Veszprém Megyei Levéltár
 (ARCHÍV VESPRÉMSKEJ
ŽUPY)
 
Békés Megyei Levéltár
 (ARCHÍV BÉKÉšSKEJ
ŽUPY)
 
Országos Széchenyi Könyvtár
 (ŠTÁTNA SZÉCSÉNYIHO KNI
ŽNICA)
 
ARCHÍVY NA SLOVENSKU
 (Byt
ča, Košice, Bratislava, Nitra)VYDAVATEĽSTVO ARCANUM
 
BÁDATELŇA  Familysearch BÁZA
 
RadixIndex
 STRÁNKA
MACSE A JEJ PRIATELIA